ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА – ПЪРВОМАЙ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ТРАФИК НА ХОРА“ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТ ПЪРВОМАЙ

През октомври децата от ЦНСТ Първомай посетиха информационна среща на тема "Трафик на хора". Тя бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. г-жа Мария Кьосева, секретар на МКБППМН, изнесе лекция по...

ДЕН НА ХУДОЖНИКА В ЦНСТ ПЪРВОМАЙ

По случай "Деня на художника", екипът на ЦНСТ в град Първомай предложи на децата да влязат в ролята на художници. Те с ентусиазъм прегърнаха идеята, а поставената цел беше сами да изрисуват две от стените в своите помещения. С помощта на г-н Митко Кожухаров,...

Жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца/младежи, лишени от родителска грижа

КЪЩА КАТО ВКЪЩИ
уют и подкрепа в живота на детето в среда, близка до семейната!

Създаване на възможности за РАВЕН СТАРТ на деца и младежи за пълноценно социално включване!